Sosiaali- ja terveysministeriön blogi 13.2.2018

Ajattele out of the box eli mene omien totuttujen raamiesi ulkopuolelle. Löydät luovia ratkaisuja ja mahdollisuuksia. Joudut näkemään vaivaa, mutta se palkitsee.

Minulle viime viikon palkitsevin ja samalla sote-boksista ulos haastava hetki oli LAPE-muutosohjelman niin sanottujen yhdyspintojen selvittäjien loppuraportin vastaanottaminen.  Ohjaan lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPE) yhdessä kollegani opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen kanssa.

Asetimme vuosi sitten neljä selvityshenkilöä hakemaan ratkaisuja riskeihin, joita seuraa siitä, että sote-palvelut siirtyvät maakunnalle ja sivistyspalvelut jäävät kunnalle. LAPEn tavoitteena kun on päästä lapsi- ja perhelähtöisiin palveluihin myös uudessa toimintaympäristössä. Miten saadaan yhdyspinnat ja verkostoissa johtaminen toimimaan, oli haaste selvittäjille.

Luovutushetki viime keskiviikkona jää perheministerin tehtävistä mieleen historian lehden kääntymisenä sote-uudistustyössä. Minusta tuntuu, että nyt alamme päästä varsinaiseen asiaan eli ihmisiin ja heidän hyvään elämäänsä erilaisten hallinnollisten ratkaisujen ja rakenteiden takana.

LAPE-yhdyspintaraportti on oivallinen visio siitä, millaiseksi lapsi- ja perhepolitiikan pitää uudessa kunta- ja maakuntaympäristössä kehittyä.

Lapset ja nuoret eivät ole sotessa vaan kotona, koulussa, varhaiskasvatuksessa tai vapaa-ajan kaveripiirissään. Lapset ja nuoret eivät ole ensisijaisesti potilaita, lastensuojeluasiakkaita tai kuntoutettavia, vaan kokonaisia ihmisiä iloineen, toiveineen, suruineen ja pelkoineen.

Selvitys näyttää suuntaa myös muiden asiakasryhmien kannalta. Katse pitää kohdistaa oikeasti asiakkaaseen eli ihmiseen ja hänen arkeensa ja myös ihmisoikeuksiin.

Tuskinpa kukaan ihminen ajattelee olevansa ensisijaisesti asiakas yhteen sovitettujen palveluiden prosessissa, vaan toimija ja osallinen omassa arjessaan. Palveluiden pitäisi sovittua ensisijaisesti ihmisen arkeen eikä vain toisiinsa.

Varoitin selvitystä vastaanottaessani liiasta ”sote-uskovaisuudesta”. Sote-uudistuksenkaan onnistumista ei minkään asiakasryhmän osalta ratkaise vain se, miten so- ja te -palvelut sovittuvat keskenään yhteen.

Uudistuksen tavoitteisiin päästään vain, jos sopiva tuki ja apu osuvat ihmisten arjen tarpeisiin ja tilanteisiin oikea-aikaisesti riippumatta siitä, tuleeko se kunnasta, maakunnasta, järjestöiltä, seurakunnilta vai yksityisiltä toimijoilta. LAPE-selvityshenkilöt puhuivatkin palveluiden ekosysteemien hallinnasta.

Lasten nuorten ja perheiden palveluiden hajanaisuus on ollut ongelmamme jo pitkään.

Selvityshenkilöt näyttävät, että nyt meneillään oleva uudistus on suuri mahdollisuus, jossa voimme aidosti rakentaa lasten, nuorten ja perheiden palvelut asiakaslähtöisiksi yli kunnan ja maakunnan rajan. Näin edistämme lasten ja nuorten mielenterveyttä, vähennämme lastensuojelun tarvetta sekä tuemme oppimisen yhdenvertaisuutta.

Selvityshenkilöt ovat myös realisteja siinä, että olemme tästä kaukana. Olemme poteroituneita omiin hallinnonaloihimme.

On taloudellista osaoptimointia, asiakastiedot eivät kulje, rekisterit ovat eriytyneitä, ammattilaiset eivät tiedä toistensa suunnitelmista, eri ammattilaiset vuorollaan arvioivat perheen tilannetta mutta perheen tarpeita vastaavaa apua ei löydy.

Usein vanhemmat ovat lastensa palveluohjaajia ja ”case managereita”.  Meillä ei ole yhteistä kansallista tahtotilaa, siitä miten kohtaamme lapsen ja toimimme lapsilähtöisesti. Luottamustakin puuttuu eri alojen ammattilaisten väliltä.

Tuen selvityshenkilöiden esitystä kansallisen lapsistrategian välttämättömyydestä. Se on väline löytää yhteinen tahtotila julkisten toimijoiden – valtion, maakuntien ja kuntien – kesken ja nivoa mukaan järjestöt ja yksityiset toimijat.

Strategia olisi myös julkisen vallan väline edistää perusoikeuksia. Lapsen ihmisoikeuksia ei voi toteuttaa vain joko sote-palveluissa tai kouluissa, vaan ne toteutuvat, kun toimimme lapsen hyväksi yhdessä. Pidän merkittävänä sitä, että selvityshenkilöt nivovat työnsä tiivisti YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen, joka on myös hallituskaudet ylittävä velvoitteemme.

Lähden innolla toteuttamaan selvityksen ehdotuksia. Sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen rajat ylittävä ajattelutavan muutos on haastava, mutta välttämätön myös lasten yhdenvertaisuuden takia. Hyvinvoiva lapsi oppii ja kasvaa.

Soteuudistuksella on toki myös euromääräisiä tavoitteita. Mutta ilman aidosti lapsi- ja perhelähtöistä si-sote-toimintatapaa kustannusten kasvun hillintä ei lasten ja perheiden palveluissa ole mahdollista. Jatkossa ei voi ajatella ”ei kuulu minulle”.

Sote-kustannusten kasvua hillitään satsaamalla laadukkaaseen varhaiskasvatukseen tai hyviin harrastusmahdollisuuksiin kotikunnassa. Samalla lasten ja perheiden hyvinvointi on kuntien elinvoimatyötä. Eli kyse on valtion, maakuntien ja kuntien yhteisistä intresseistä.

Suosittelen uusien maakuntien kehittäjiä omaksumaan LAPEn asiaskaslähtöistä otetta uusiin rakenteisiin, toimintatapoihin ja palveluketjuihin. Siitä on apua myös muiden asiakasryhmien kuin lasten, nuorten ja perheiden kannalta. Yhdyspinnat kuntien ja maakuntien välillä koskevat myös ikäihmisiä sekä työikäisiä.
Samalla meillä on mahdollisuus nostaa lapset ja nuoret palvelukehittämisen ytimeen.

Palvelut ovat lapsille ja nuorille ihmisiä ja yhteisöjä. Olemme lasten hyvinvoinnin, terveyden ja oppimisen asialla. Tätä ajatusta kunnioittamalla pystymme tekemään sote-uudistukseen tulevaisuuden tarpeita vastaavat ja inhimilliset, arvokkaat sisällöt. Selvityshenkilöiden työ tukee yhteistä onnistumistamme.