Kirjoitus julkaistu Valtiovarainministeriön sivuilla 2.11.2021

Ilmastopolitiikka on talouspolitiikkaa. Toimet ilmastonmuutoksen taittamiseksi polulle, joka takaa maapallon elinkelpoisuuden, vaativat rahoitusta. Hallitsematon ilmastonmuutos aiheuttaa mittavat kustannukset ja riskit yhteiskunnille ja yrityksille. Toisaalta ilmastotyö on uuden kasvun lähde. Hiilen hinnoittelu luo markkinoita puhtaille ratkaisuille.

Maailman maat kokoontuvat parhaillaan Glasgow’ssa YK:n ilmastokokoukseen, jossa talous on vahvemmin mukana keskustelussa kuin aiemmin. Osallistun keskiviikkona kokouksen rahoituspäivään, jossa puheenjohdan valtiovarainministerien ilmastokoalition ministerikokousta. Paikalla ovat myös esimerkiksi Yhdysvaltain, Korean ja Britannian valtiovarainministerit sekä Kansainvälisen valuuttarahaston ja Maailmanpankin pääjohtajat.

Talouspoliittisten päätösten ja rahoitusratkaisujen merkitys ilmastonmuutoksen hillitsemisessä on keskeinen. Tästä kertoo myös kiinnostus, jota Suomen aloitteesta vuonna 2019 Suomen perustetun valtiovarainministerien ilmastokoalition työhön kohdistuu. Valtiovarainministerit kokoontuvat nyt ensimmäistä kertaa YK:n ilmastokokouksen yhteydessä.

Talouspolitiikan välineet käyttöön ja hiilelle hinta

Verot ja valtioiden budjetit ovat merkittävä väline yhteiskuntien kestävän kehityksen ohjaamisessa. Saastutuksesta on tehtävä kannattamatonta. Tämä tarkoittaa hintaa hiilelle, jätteille sekä ympäristöä ja ilmastoa pilaavalle toiminnalle.

Suomi on ollut tässä edelläkävijä, sillä hiilidioksidi otettiin osaksi verotusta jo vuonna 1990. Euroopan unioni taas on hinnoitellut päästöt päästökauppajärjestelmän avulla. Se on luonut tehokkaan markkinaehtoisen mallin päästöjen vähentämiselle. Samalla uudet teknologiat ja teolliset innovaatiot ovat tulleet kannattavaksi.

Valtiovarainministerien kokoontuminen on tilaisuus kannustaa myös muuta maailmaa näiden välineiden käyttöön. Hiilelle tarvitaan globaalisti hinta. Tätä ovat vaatineet myös monet yritykset ja elinkeinoelämän järjestöt Climate Leadership Coalitionin ”Call on Carbon” -aloitteessa ilmastokokouksen alla.

Ilmastonmuutos on uhka talouksille, jos siihen ei varauduta. Siirtyminen hiilineutraaliin talouteen luo kuitenkin merkittävän mahdollisuuden talouden kasvulle. Tämä on tunnistettu suomalaisten teollisuusalojen vähähiilisyystiekartoissa. Tueksi on luotava puitteet hiilestä luopumiselle, tarvittaville yksityisille investoinneille ja uusien teknologioiden esiinmarssille.

Valtiovarainministerien rooli ilmastotyössä vahvistuu

Valtiovarainministerien ilmastokoalitiosta on lyhyessä ajassa tullut merkittävä toimija, joka tuo ilmaston mukaan talouspoliittiseen päätöksentekoon ja talouden mukaan ilmastopolitiikkaan. Koalition työ pohjautuu kuuteen Helsingin periaatteeseen. Ne korostavat sitoutumista Pariisin sopimukseen, hiilen hinnoittelua, tiedon ja kokemusten vaihtoa, ilmaston huomioimista kaikessa talouspolitiikassa sekä yksityisen rahoituksen vivuttamista ilmastotyöhön.

Koalitio on myös paikka vahvistaa ymmärrystä valtion kirstuista ja rahoitusmarkkinoista vastaavien ministerien ja ministeriöiden roolista ilmastotalkoissa. Valtiovarainministeriöissä vihreä siirtymä tarkoittaa ilmastonmuutoksen tuomista talouspoliittisen päätöksenteon valmisteluun. Tarvitaan analyysia ilmastonmuutoksen ja vihreän siirtymän kokonaisvaikutuksista talouteen. Tällaisten laskelmien valmistelu kuuluu valtiovarainministeriöille. Julkisen talouden kestävyyden lisäksi tarvitaan ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden näkökulma.

Valmistaudun mielenkiinnolla Glasgow’n ministerikokouksen keskusteluihin. Kun COP26-ilmastokokouksesta odotetaan maailman maiden sitoutumista riittävän vahvoihin ilmastotavoitteisiin, valtiovarainministerien tehtävä on tuoda pöytään keinoja niiden saavuttamiseksi.