Täl­lä vii­kol­la vie­te­tään van­hus­ten­viik­koa tee­mal­la Ikä­pol­vet yh­des­sä. Tee­ma on ilah­dut­ta­va, sil­lä olem­me ny­ky­ään eri su­ku­pol­vet lii­ak­si­kin omis­sa lo­ke­rois­sam­me.

Hyvä kei­no he­rä­tel­lä konk­reet­ti­ses­ti su­ku­pol­vien koh­taa­mi­seen on Van­hus­työn kes­kus­lii­ton vuo­si­na 2011–2013 to­teu­tet­tu han­ke Elä­män­kul­ku ja ikä­pol­vet. Hank­kees­sa ke­hi­tet­tiin Nel­jän pol­ven tref­fit -ide­o­lo­gi­aa.

Van­hus­työn kes­kus­liit­to teki osa­na han­ket­ta ikä­pol­vi­toi­min­nan op­paan, joka joh­dat­taa nä­ke­mään yh­tei­sen te­ke­mi­sen mah­dol­li­suuk­sia – mut­ta myös sen, et­tä yh­teis­kun­tam­me on mo­nin pai­koin ra­ken­net­tu ikä­pol­via erot­ta­vas­ti. Ikä­si­don­nai­sia ovat usein niin kou­lut, har­ras­tuk­set kuin pal­ve­lut­kin.

On ter­veel­lis­tä muis­tut­taa, et­tä kai­ken ikäi­set voi­vat teh­dä ta­val­li­sia asi­oi­ta yh­des­sä ja saa­da sii­tä uu­sia nä­kö­kul­mia ja si­säl­töä elä­mään­sä – oli kyse sit­ten koh­taa­mi­sis­ta vaik­ka lii­kun­nan, lei­po­mi­sen tai tai­de­har­ras­tuk­sen pa­ris­sa. Päät­tä­jiä opas kan­nus­taa huo­mi­oi­maan ra­ken­teel­li­sia es­tei­tä, jot­ka saat­ta­vat vai­keut­taa su­ku­pol­vien vuo­ro­vai­ku­tus­ta.

En­tis­tä pi­dem­pi elä­mä on yh­teis­kun­nan suu­ri saa­vu­tus ja ikäih­mi­set kan­sa­kun­nan rik­kaus.

Elä­män pi­den­ty­es­sä ja yh­teis­kun­nan muut­tu­es­sa van­huus­kin muut­tuu. Jo­kai­nen su­ku­pol­vi van­he­nee omal­la ta­val­laan, omi­ne tar­pei­neen ja mah­dol­li­suuk­si­neen.

Vä­es­tö­ra­ken­teen muu­tos tu­lee huo­mi­oi­da kai­kes­sa pää­tök­sen­te­os­sa ja pää­tös­ten vai­ku­tuk­sia pun­ni­ta ikäih­mis­ten nä­kö­kul­mas­ta.

Hal­li­tu­soh­jel­mas­sa on­kin pa­nos­tet­tu mer­kit­tä­väs­ti iäk­käi­den pal­ve­lui­den uu­dis­ta­mi­seen.

Ikäih­mis­ten ja omais­hoi­don kär­ki­hank­kees­sa to­teu­te­taan hal­li­tus­kau­den ai­ka­na mit­ta­va muu­to­soh­jel­ma iäk­käi­den pal­ve­lui­hin. Ko­to­na to­teu­tet­ta­van hoi­don ja pal­ve­lui­den li­säk­si uu­dis­te­taan eri­tyi­ses­ti per­he- ja omais­hoi­toa.

Sen li­säk­si, et­tä yh­teis­kun­nan tu­lee va­rau­tua vä­es­tön ikään­ty­mi­seen, tu­li­si it­se kun­kin hy­vis­sä ajoin poh­tia esi­mer­kik­si sitä, mil­lai­ses­sa asun­nos­sa ja asui­nym­pä­ris­tös­sä voi viet­tää oman­lais­taan elä­mää.

Ta­voit­tee­na on, et­tä pal­ve­lu­jär­jes­tel­mä pys­tyy tar­jo­a­maan mo­ni­puo­li­ses­ti eri­lai­sia asu­mis­muo­to­ja ja nii­hin liit­ty­viä pal­ve­lui­ta ih­mis­ten tar­peen mu­kaan. Asu­mis­muo­doil­la voi­daan vai­kut­taa en­nal­ta­eh­käi­se­väs­ti myös va­ka­vaan on­gel­maan, yk­si­näi­syy­teen.

Par­hail­laan ke­hi­te­tään eri­lai­sia yh­tei­söl­li­sen asu­mi­sen muo­to­ja, jois­ta hy­vä­nä esi­merk­ki­nä on Kaa­ri­nan per­he­hoi­to­ky­lä. Jy­väs­ky­läs­sä taas suu­ren suo­si­on ovat saa­vut­ta­neet yh­tei­söl­li­set asu­mi­soi­keus­ri­vi­ta­lot.

Kär­ki­hank­kees­sa tu­e­taan myös pal­ve­lu­kort­te­li­mal­lien ke­hit­tä­mis­tä, jois­sa iäk­käät asu­vat ta­val­li­ses­sa asun­nos­sa ja pal­ve­lut ovat hel­pos­ti saa­vu­tet­ta­vis­sa ja tar­peen mu­kaan tuo­ta­vis­sa asi­ak­kaan ko­tiin.

Rat­kai­su­ja yk­si­näi­syy­den se­lät­tä­mi­seen voi­daan et­siä ja löy­tää mo­ni­puo­li­ses­ti niin eri­lais­ten koh­taa­mis­ten hel­pot­ta­mi­sel­la, pal­ve­lu­jen ke­hit­tä­mi­sel­lä kuin yh­tei­söl­li­siin asu­mis­muo­toi­hin pa­nos­ta­mal­la. Vii­me kä­des­sä jo­kai­nen meis­tä voi ol­la van­he­ne­van lä­him­mäi­sen tär­keä tuki.

Us­kal­le­taan as­tua ikä­kui­lu­jen yli ja kat­soa toi­si­am­me sil­miin.

Julkaistu Suomenmaa-lehden blogina 2.10.2017