Skip to main content
Blogi

Uusi asiakasmaksulaki yhtenäistää ja selkeyttää asiakasmaksuja

By 10.1.201917 tammikuun, 2019No Comments5 min read

Julkaistu Sosiaali- ja terveysministeriön kolumnina 10.1.2019

Eduskunnan käsiteltävänä on parhaillaan ehdotus uudeksi asiakasmaksulaiksi. Esitys annettiin eduskunnalle 13.12.2018 ja eduskunnassa käytiin asiasta lähetekeskustelu keskiviikkona 9.1.2019.

Uutta asiakasmaksulakia on odotettu pitkään. Sitä on myös valmisteltu useaan otteeseen. Ehdotus uudeksi asiakasmaksulaiksi on saanut pääosin myönteisen vastaanoton. Ehdotettu laki on merkittävä parannus voimassa olevaan asiakasmaksulainsäädäntöön, joka on vanhentunut ja monelta osin tulkinnanvarainen. Voimassa olevaan lakiin sisältyy myös sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaan oikeusturvaa vaarantavia elementtejä.

Uusi laki ottaa huomioon palvelujärjestelmässä ja toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset sekä maakunta- ja sote-uudistuksen. Uuden lain myötä asiakkaan asema ja oikeusturva paranevat monin tavoin. Uusi laki selkeyttää ja yhdenmukaistaa asiakkailta perittäviä maksuja. Se tuo lainsäädännön piiriin maksut, jotka siitä on aikaisemmin puuttunut. Näitä ovat esimerkiksi kauan odotetut palveluasumisen maksut.

Säännösten ottaminen kokonaisuudessaan lain tasolle parantaa asiakkaan oikeusturvaa ja antaa eduskunnalle nykyistä paremman mahdollisuuden vaikuttaa maksuja koskevaan sääntelyyn. Kuitenkin esityksessä on myös maakunnalliselle itsehallinnolle ja päätäntävallalle jätetty tilaa, joka mahdollistaa muun muassa alueellisten erityispiirteiden huomioimisen.

Uudella lailla ei haeta lisärahoitusta sote-palveluille. Asiakasmaksujen osuus palvelujen rahoituksesta säilyisi kokonaisuuden osalta ennallaan.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan asema ja oikeusturva vahvistuvat

Asiakasmaksun saa vastaisuudessa periä vain niistä sosiaali- ja terveyspalveluista, joiden maksuista säädetään ehdotetussa laissa. Perustuslain mukaan julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Myös uudessa laissa asiakasmaksut pysyvät kohtuullisina niin, että jokainen voi saada tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut taloudellisesta tilanteestaan riippumatta.

Terveyden edistämiseen ja neuvontaan sekä sairauksien ennaltaehkäisyyn liittyvät palvelut ovat jatkossakin maksuttomia. Näitä ovat esimerkiksi terveysneuvonta ja terveystarkastukset, tartuntatauteihin liittyvät rokotukset, seulonnat sekä neuvolapalvelut. Uudessa laissa asiakkaalle maksuttomat palvelut lisäksi laajenevat nykyisestä. Jatkossa sairaanhoidon palvelut tulevat alaikäisille jatkossa kokonaan maksuttomiksi. Asiakkaalle maksuttomat palvelut laajenevat myös muun muassa mielenterveys- ja päihdepalveluissa sekä veteraaneille suunnatuissa palveluissa.

Ehdotetun lain mukaiset kohtuulliset maksut ja maksukatto suojaavat asiakasta kohtuuttomaksi nousevalta maksurasitukselta. Maksukaton ala laajenee uudessa laissa suun terveydenhuollon maksuihin. Maksukaton piiriin kuuluvat jatkossa myös tilapäisen kotisairaanhoidon ja kotisairaalan maksut, ensihoitopalvelun maksut sekä toimeentulotuesta maksetut maksut. Myös etäpalvelumaksut kerryttävät maksukattoa. Erityisesti ikäihmiset hyötyvät kotiin annettavien palvelujen sisällyttämisestä maksukattoon.

Lisäksi maksukaton seurantavelvollisuus siirtyy asiakkaalta maakunnalle. Yhä useampi asiakas hyötyy maksukatosta jatkossa myös tämän ansiosta.

Voimassa oleva asiakasmaksulaki velvoittaa kunnan alentamaan asiakasmaksua tai jättämään maksun kokonaan perimättä, jos asiakkaan taloudellinen tilanne sitä edellyttää. Säännös on hyvä, mutta sitä ei ole noudatettu riittävästi. Ehdotetussa laissa maakunnalle kuuluvaa velvollisuutta terävöitetään ja lisäksi velvoitetaan jatkossa huojentamaan myös sairaalan osastohoidon asiakasmaksuja, jotka nykyisin ovat suurin yksittäinen asiakasmaksujen erä ulosotossa ja myös toimeentulotuessa.

Asiakasta on jatkossa informoitava hänen mahdollisuudestaan saada maksua alennettua tai vapautua maksusta. Maakunnan on alennettava maksua, jos asiakkaan tai perheen toimeentulo vaarantuu maksun perimisen seurauksena. Maksun alentaminen on ensisijaista toimeentulotukeen nähden. Sääntelyllä vähennetään asiakasmaksujen siirtymistä toimeentulotukeen tai ulosottoon silloin, kun asiakkaan maksukyky on heikentynyt.

Asiakasmaksujen muutoksenhakua ja oikaisuvaatimusohjeita koskevien säännösten soveltamisessa on ollut epäselvyyksiä. Myös ylimmät laillisuusvalvojat ovat kiinnittäneet asiaan huomiota. Nyt tilannetta selkeytetään niin, että laskuun on liitettävä oikaisuvaatimusohje. Sääntely parantaa asiakkaan oikeusturvan toteutumista.

Välikaton poistuminen

Asiakasmaksulainsäädäntöä on monilla tavoin pyritty selkeyttämään. Perus- ja erikoistason maksukäytäntöjen yhtenäistäminen merkitsee myös niin sanotun välikaton poistamista. Välikatto tarkoittaa sitä, että nykyisin terveyskeskuskäynnin kertamaksu peritään yhdessä terveyskeskuksessa enintään kolme kertaa kalenterivuodessa.

Ehdotus välikaton poistamisesta on julkisuudessa herättänyt huolta siitä, että asiakkaan maksurasitus kasvaisi ehdotuksen seurauksena kohtuuttomaksi. On kuitenkin tärkeä huomata, että asiakasmaksut pidetään edelleen kohtuullisina asiakkaille ja jokaisen palvelujen saanti turvataan. Vaikka välikatto poistetaan ehdotuksessa lääkärikäyntien maksuista, maksukatto suojaa edelleen kohtuuttomaksi nousevalta maksurasitukselta erityisesti niitä, joilla on paljon palvelujen käyttöä.

Maksukaton taso säilytetään nykyisellä tasolla (683 euroa), vaikka maksukattoon on uudessa laissa sisällytetty huomattavasti nykyistä enemmän palveluja. Jatkossa maksukatto näin ollen myös täyttyy aiempaa useammalla ihmisellä ja nykyistä nopeammin.

Valtaosa asiakkaista käy terveyskeskuksessa vain yhden tai korkeintaan kaksi kertaa vuodessa. Tämä koskee kaikkia ikäluokkia. Maksukatto suojaakin erityisesti paljon palveluja käyttäviä ja pienituloisia asiakkaita kohtuuttomalta maksurasitukselta.

Maakunnalla on jatkossakin oikeus periä lainsäädäntöä alempia maksuja tai olla perimättä maksuja lainkaan. Maakunta voi esimerkiksi päättää periä maksuja jatkossakin ainoastaan esimerkiksi kolmelta käyntikerralta.

Pitkäaikaishoidon maksut

Uusi asiakasmaksulaki tuo lain piiriin siitä puuttuvat palveluasumisen maksut ja muiltakin osin yhdenmukaistaa pitkäaikaishoidon maksuja. Koska palveluasumisen ja myös kotihoidon maksut ovat nykyisin vaihdelleet merkittävästi kuntien välillä ja jopa kuntien sisällä, yhdenmukaistamisen vaikutukset voivat ehdotuksen seurauksena näyttäytyä erilaisina eri alueilla. Lisäksi muun muassa säännöllisen kotihoidon asiakasmaksujen tulorajoja korotetaan, jolloin erityisesti yksin asuvien henkilöiden maksut alenevat ehdotuksen seurauksena. Maksujen aleneminen korostuu asiakkailla, jotka tarvitsevat paljon hoitoa.

Ehdotus tukee kotona asumista ja on parannus avohoidon palvelujen piirissä oleville ikäihmisille. Pitkäaikaiseen tehostettuun palveluasumiseen esitetään perhehoidon ja laitoshoidon tapaan vähimmäiskäyttövaraa. Lain myötä asiakkaiden asema kokonaisuutena paranisi merkittävästi, kun kaikista maksuista säädettäisiin laissa yhdenmukaisin perustein.